موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
الإمامُ الباقرُ أو الإمامُ الصّادقُ علیهماالسلام :سَهَرُ لَیلَهٍ مِن مَرَضٍ
أو وَجَعٍ أفضَلُ وأعظَمُ أجرا مِن عِبادَهِ سَنَهٍ.
امام باقر یا امام صادق علیهماالسلام :
شبى را از بیمارى یا درد نخفتن ، برتر و اجرش بزرگتر از یک سال عبادت است .

منبع روایت :
الکافی : ۳ / ۱۱۴ / ۶
منتخب میزان الحکمه : ۵۱۰

برداشت :
امام باقر یا امام صادق علیهماالسلام :
شبى را از بیمارى یا درد نخفتن ، برتر و اجرش بزرگتر از یک سال عبادت است .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.