موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
نمایه :
عنه صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :ویلٌ لاِمرَأهٍ أغضَبَتْ‏زَوجَها ، وطُوبى لاِمرَأهٍ رَضِیَ
عنها زَوجُها.
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
واى بر زنى که شوهرش را ناراحت کند و خوشا به حال زنى که شوهرش از او راضى باشد .

منبع روایت :
بحار الأنوار : ۱۰۳ / ۲۴۶ / ۲۴
منتخب میزان الحکمه : ۲۵۴

برداشت :
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
واى بر زنى که شوهرش را ناراحت کند و خوشا به حال زنى که شوهرش از او راضى باشد .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.