موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
نمایه :
الإمامُ الرِّضا علیه‏السلام :مُرِ الصَّبیَّ فلْیَتَصدَّقْ بیدِهِ بالکِسْرهِ والقَبْضهِ والشَّیءِ وإنْ قَلَّ ، فإنَّ کلَّ
شیءٍ یُرادُ بهِ اللّه‏ُ وإنْ قَلَّ بعدَ أنْ تَصدُقَ
النِّیّهُ فیهِ عظیم.
امام رضا علیه‏السلام :
به کودک دستور بـده کـه بـا دست خودش صدقه بدهد گر چه به اندازه تکّه نانى یا یک مشت از چیزى باشد؛ زیرا هر چیزى که در راه خدا داده شود اگر با نیّت پاک صورت گیرد ، هر چند کم باشد ، بسیار زیاد است .

منبع روایت :
الکافی : ۴ / ۴ / ۱۰
منتخب میزان الحکمه : ۱۶

برداشت :
امام رضا علیه‏السلام :
به کودک دستور بـده کـه بـا دست خودش صدقه بدهد گر چه به اندازه تکّه نانى یا یک مشت از چیزى باشد؛ زیرا هر چیزى که در راه خدا داده شود اگر با نیّت پاک صورت گیرد ، هر چند کم باشد ، بسیار زیاد است .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.