موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :الشَّیخُ شابٌّ على حُبِّ أنیسٍ ، وطُولِ حَیاهٍ ،
وکَثرَهِ مالٍ.
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
پیر ، در برابر محبّت همدم و عمر دراز و مال بسیار ، جوان است .

منبع روایت :
بحار الأنوار : ۷۷ / ۱۷۴ / ۹
منتخب میزان الحکمه : ۳۰۸

برداشت :
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
پیر ، در برابر محبّت همدم و عمر دراز و مال بسیار ، جوان است .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.