موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
فلک با این همه جور و جفا و ظلم که داری 

تو را نبوده حیا و تو هیچ شرم نداری 

چرا که مادر گیتی نزاده چون اکبر 

به حسن و قامت و خط مردنش چه سهل شماری 

ترا زکشتن اکبر بگو چه سود رسیده 

به غیر ینکه دل مادرش تو داغ گذاری 

شنیده ی که شود عندلیب عاشق گل 

ولیک وقت طراوت شگفتکی و بهاری 

نه ینکه چون علی اکبر فسرده و پژمان 

فتد زرونق و حسن و شگفت و تاب و قراری 

بگوید یکه بدی اول کلام من 

بوقت نطق ولی در سکوت مضماری 

یا ستاره من زودتر غروب نمودی 

بلی که کم شود عمر نجوم صبح وبکاری 

خسوف ماه شود در کمال و بدر عزیزا 

ولی خسوف تو پیش از کمال شد طاری 

دلم ترا وطن و قلب من شده قبرت 

تو در ضمیر من از جمله سرو اسراری 

وفا و سیرت و صهبائی ینکه جان دهد اکبر 

عزیز فاطمه بگرفته اش به سینه و زاری

شاعر:حاج ملا آقا جان زنجانی

برداشت :
فلک با این همه جور و جفا و ظلم که داری 

تو را نبوده حیا و تو هیچ شرم نداری 
شاعر:حاج ملا آقا جان زنجانی

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.