موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
یارب این بارگه کیست بدین جاه عظیم 
کاسمان خم شده پیش در او در تعلیم 
نفحه ساحت قدسش دم جانبخش مسیح 
پنجه گنبد بامش ید بیضاى کلیم 
بقعه ماه بنى هاشم عباس على است 
که بود خاک درش پادشهان را دیهیم 
ساقى تشنه لبان باب حوائج که بود 
روضه مشهد او غیرت جناب نعیم 
در سقایت بود آن چشمه رحمت که زفیض 
رشحه اوست یکى زمزمه و دیگر تسنیم 
گر فشاند زکرم جرعه آبى بر خاک 
سر بر آرد زلحد رقص کنان عظم رمیم 
ساحت روضه او کعبه ارباب نیاز 
پایه بقعه او پایگه رکن حطیم 
در حریم حرم آمنش از سعى و صفا است 
آن مقامى که بر او رشگ برد ابراهیم 
دست افشان ز سر عشق گذشت از سر و دست 
هر دو را کرد بمیدان شهادت تسلیم 
هر که در سایه لطف و کرمش جاى گرفت 
ایمن از هول قیامت بود و نار جحیم 
بسلام در او هر که شد از راه خلوص 
بشنود قول سلام از قبل رب رحیم 
وانکه چون دال نشد بر در او پشت دو تا 
پیچ در پیچ چو یا باشد و دلتنگ چو میم 
بارى این روضه بود مرقد عباس شهید 
که ز چونان خلفى مادر دهر است عقیم 
و این ضریحى که بر او نو شده بینى باشد 
صنعت اهل صفاهان حسب الامر حکیم 
آیه الله زمان سید محسن که بود 
آل یاسین سند عترت و قرآن حکیم 
زیور ملک عرب فخر عجم صدرا نام 
شیعیان را به جهان سید و سالار و زعیم 
وى بفرمود که شایسته این مشهد پاک 
تازه سازنده ضریحى که بود از زر و سیم 
صهر فرخنده وى سید همنام خلیل 
یافت از سعى در این مرحله توفیق عظیم 
الغرض در اثر راءى حکیمانه چو گشت 
صنعتى تازه پدیدار نکوتر ز قدیم 
وز صفاهان به عراق عرب این طرفه ضریح 
رفت و بر مرقد عباس على شد تقدیم 
بهر تاریخ همائى سنا گفت ببین 
کآیت صنع پدیدار شد از حکم حکیم

شاعر:وفائی شوشتری

برداشت :
یارب این بارگه کیست بدین جاه عظیم 
کاسمان خم شده پیش در او در تعلیم 
نفحه ساحت قدسش دم جانبخش مسیح 
شاعر:وفائی شوشتری

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

نگین قم

شهرها انگشترند و «قم» ، نگین تربت قم، قبله عشق و وفاست  مرقد معصومه «ع» چشم شهر ما دخترى از اهل بیت آفتاب  در حریمش مرغ دل

مطالعه فیش منبر

نور دیده زهرا

این بارگاه قدس که از عرش برتر است پاکیزه گوهر صدف عصمت بتول  والا تبار خواهر سلطان دین رضا عزّت نگر که حرمت طوف حریم او  جنّات

مطالعه فیش منبر

حریم امن

عروس کشور خورشید شهر ما، اینجاست خسته خوابگه اخترى که هر شب و روز  محیط علم وفقاهت، حریم آل رسول مزار چشم و چراغ دیار قم، که

مطالعه فیش منبر

باب بهشت

اگر درمانده اى در شش در محنت بیا اینجا اگر افتاده اى دور از حریم حضرت جانان  قدم نِه با ادب در آستان دختر موسى بیا و

مطالعه فیش منبر

اسوه عفاف

زهى حرم که بــــود قبّـــه‌اش سـراج امم زهى حرم که بر افلاک بـر زده است علَم  رواق آن به شــرافت نــمودِ بیـت و مقـام زمین

مطالعه فیش منبر