موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
مـیـلاد مسعـود اباالفضل جوان است 
هـنگام شـادی و سرور شیـعـیـانــسـت 

از دامـن ام البنین ماهی عیان است 
کز روی وی شرمنده مـاه آسـمـانست 

یـا فـاطـمه ام البنین زین تازه مولود 
روشـن دل و چـشم امیر مومـنانـست 

یـا فـاطـمـه ام الـبـنـین این ماه تابان 
سردار و سقای امیـر انس و جانـست 

عـبـاس تـو در یـاری فـرزنــد زهــرا 
اسـتـاده جـان بـرکـف غلام آستانـست 

عـبـاس تـو در کـربلا بـر یـاری دیـن 
در عرصه میدان چنان شیر ژیانـست 

گوید «حیاتی» در شب میلاد مسعود 
از بهر طبعم لؤلؤ‌ و مرجان روانـست

شاعر:حیاتی

برداشت :
مـیـلاد مسعـود اباالفضل جوان است 
هـنگام شـادی و سرور شیـعـیـانــسـت 

شاعر:حیاتی

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

همکاری

همینکه رسول اکرم و اصحاب و یاران از مرکبها فرود آمدند و بارها را بر زمین نهادند، تصمیم جمعیت بر این شد که برای غذا

مطالعه فیش منبر

طلب از خدا

به گذشته پرمشقت خویش می اندیشید، به یادش می افتاد که چه روزهای تلخ و پرمرارتی را پشت سرگذاشته ، روزهایی که حتی قادر نبود

مطالعه فیش منبر