موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
آمد آن ماه که خوانند مه انجمنش 
جلوه گر نور خدا از رخ پرتو فکنش 

آیت صولت و مردانگى و شرم و وقار 
روشن از چهره تابنده و وجه حسنش 

ز جوانمردى و سقائى و پرچمدارى 
جامه اى دوخته خیاط ازل بر بدنش 

آنکه آثار حیا جلوه گر از هر نگهش 
وانکه الفاظ ادب تعبیه در هر سخنش 

میوه باغ ولایت به سخن لب چو گشود 
هم فلک گشت که تا بوسه زند بر دهنش 

کوکب صبح جوانیش نتابیده هنوز 
که شد از خار اجل چاک چو گل پیرهنش 

آنچنان تاخت به میدان شهادت که فلک 
آفرین گفت بر آن بازوى لشکر شکنش 

همچو پروانه دلباخته از شوق وصال 
آنچنان سوخت که شد بى خبر از خویشتنش 

خواست دستش که رسد زود بدامان وصال 
شد جدا زودتر از سایر اعضا ز تنش 

کوته از دامنت اى شاه مکن دست (رسا) 

شاعر:رسا

برداشت :
آمد آن ماه که خوانند مه انجمنش 
جلوه گر نور خدا از رخ پرتو فکنش 

شاعر:رسا

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

باغ بهشت

به دیوار و در این بیت توحید بود این بارگاه خلد آذین  مزار حضرت معصومه اینجاست چو اینجا شد چراغ عشق روشن  بُوَد این درگه از ابواب

مطالعه فیش منبر