موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
باز از میخانه ، دل بویی شنید 
گوشش از مستان هیاهویی شنید 
دوستان را رفت ذکر از دوستان 
پیل را یاد آمد از هندوستان 
ای صبا ای عندلیب کوی عشق 
ای تو طوطی ّ حقیقت گوی عشق 
ای همای سدره و طوبی نشین 
ای بساط قرب را ، روح الامین 
ای به فرق عارفان کرده گذار 
ای به چشم پاک بینان رهسپار 
رو به سوی کوی اصحاب کریم 
باش طایف اندر آم والا حریم 
درگشودندت گر اخوان از صفا 
راه اگر جستی در آن دارالصـّفا 
شو در آن دارالصـّـفا، رطب اللـّسان 
همطریقان را سلام از ما رسان 
خاصه آن بزم محبان را، حبیب 
گلشن اهل صفا را ، عندلیب 
اصفهان را، عندلیب گلشن اوست 
در اخوّت گشته مخصوص من اوست 
گوی ای جنت به جستجویتان 
تشنه لب کوثر به خاک کویتان 
دستی این دست ز کار افتاده را 
همـّـتی این یار بار افتاده را 
تا که بر منزل رساند بار را 
پر کند گنجینه الاسرار را 
شوری اندر زمره ی ناس آورد 
در میان ، ذکری ز عباس آورد 
نیست صاحب همتی در نشأتین 
همقدم عباس را ، بعد از حسین 
در هـــــواداری آن شـــــــاه الســــــت 
جمله را یک دست بود او را دو دست

شاعر:عمان سامانی

برداشت :
باز از میخانه ، دل بویی شنید 
گوشش از مستان هیاهویی شنید 
دوستان را رفت ذکر از دوستان 
شاعر:عمان سامانی

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

همکاری

همینکه رسول اکرم و اصحاب و یاران از مرکبها فرود آمدند و بارها را بر زمین نهادند، تصمیم جمعیت بر این شد که برای غذا

مطالعه فیش منبر

طلب از خدا

به گذشته پرمشقت خویش می اندیشید، به یادش می افتاد که چه روزهای تلخ و پرمرارتی را پشت سرگذاشته ، روزهایی که حتی قادر نبود

مطالعه فیش منبر