موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
ای حرمت قبله حاجات ما 
یاد تو تسبیح ومناجات ما 
تاج شهیدان همه عالمی 
دست علی ماه بنی هاشمی 
همقدم قافله سالار عشق 
ساقی عشاق و علمدار عشق 
سرور و سالار سپاه حسین 
داده سر و دست براه حسین 
عم امام و اخ و ابن امام 
حضرت عباس علیه السلام 
ای علم کفر نگون ساخته 
پرچم اسلام برافراخته 
مکتب تو مکتب عشق و وفاست 
درس الفبای تو صدق و صفاست 
شمع شده آب شده سوخته 
روح ادب را ادب آموخته 
آب فرات از ادب تست مات 
موج زند اشگ بچشم فرات 
یاد حسین و لب عطشان او 
و آن لب خشکیده¬ی طفلان او 
ساقی کوثر پدرت مرتضی است 
کار تو سقائی کرب و بلایت 
هر که بدردی بغمی شد دوچار 
گوید از یکصد و سی و سه بار 
ایعلم افراشته در عالمین 
اکشف یا کاشف کرب الحسین 
از کرم و لطف جوابش دهی 
تشنه اگر آمده آبش دهی 
چون نهم ماه محرم رسید 
کار بدانجا که تو دانی کشید 
از عقب خیمه¬ی صدر جهان 
شاه فلک جاه ملک آشیان 
شمر بآواز ترا زد صدا 
گفت کجائید بنو اختنا 
تا برهانند زهنگامه¬ات 
داد نشان خط امان نامه¬ات 
رنگ پرید از رخ زیبای تو 
لرزه بیفتاد بر اعضای تو 
من بامان باشم و جان جهان 
از دم شمشیر و سنان بی¬امان 
دست تو نگرفت امان نامه را 
تا که شد از پیکر پاکت جدا 
مزد تو زین سوختن و ساختن 
دست سپر کردن و سرباختن 
دست تو شد دسته شه لافتی 
خط تو شد خط امان خدا 
چار امامی که ترا دیده اند 
دست علم گیر تو بوسیده¬اند 
طفل بدی مادر والاگهر 
برد ترا ساحت قدس پدر 

چشم خداوند چودست تو دید 
بوسه زد و اشگ زچشمش چکید 
با لب آغشته بزهر جفا 
بوسه بدست تو بزد مجتبی 
دید چو در کرب و بلا شاهدین 
دست تو افتاد بروی زمین 
خم شد و بگذاشت سر دیده¬اش 
بوسه بزد با لب خشکیده¬اش 
حضرت سجاد هم آندست پاک 
بوسه زد و کرد نهان زیرخاک 
مطلع شعبان همایون اثر 
بر ادب تست دلیلی دگر 
سوم اینماه چونور امید 
شعشعه¬ی صبح حسینی دمید 
چارم اینمه که پر از عطر و بوست 
نوبت میلاد علمدار اوست 
شد بهم آمیخته از مشرقین 
نور ابوالفضل و شعاع حسین 
ای بفدای سر و جان و تنت 
وین ادب آمدن و رفتنت 
وقت ولادت قدمی پشت سر 
وقت شهادت قدمی بیشتر 
مدح تو این بس که شه ملک و جان 
شاه شهیدان و امام زمان 
گفت بتو گوهر والا نژاد 
جان برادر بفدای تو باد 
شه چو بقربان برادر رود 
کیست ریاضی که فدایت شود

شاعر:سید محمد علی ریاضی

برداشت :
ای حرمت قبلة حاجات ما 
یاد تو تسبیح ومناجات ما 
تاج شهیدان همه عالمی 
شاعر:سید محمد علی ریاضی

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

نگین قم

شهرها انگشترند و «قم» ، نگین تربت قم، قبله عشق و وفاست  مرقد معصومه «ع» چشم شهر ما دخترى از اهل بیت آفتاب  در حریمش مرغ دل

مطالعه فیش منبر