موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
این سان که چشم اهل دل از خون دل تر است بهر عزاى حضرت موسى ابن جعفر است
خاک زمین شهر مدینه ز داغ او چون آسمان سینه ما لاله پرور است
از یاد زهر و سینه سوزان آن امام چشم موالیان حزینش ز خون تر است
پور امام صادق رهبر به مسلمین نور دو چشم فاطمه و جان حیدر است
با آن که بود قدرت او قدرت على با آن که علم و دانش او چون پیمبر است
اما صلاح و مصلحت روزگار بود تسلیم محض در بر خلاّق اکبر است
عمرش اگرچه گوشه زندان به سر رسید اما عنایتش به جهان سایه گستر است
او عاشق لقاى خدا بود و در جهان زندان و قصر در نظر او برابر است
یک روز با صبورى و یک روز با جهاد ترویج دین براى امامان مقدر است
زندان ز شأن و منزلتش هیچ کم نکرد یک موى او ز جمله آفاق برتر است
ما ذره ایم در بر نور جمال او او مهر آسمان بود و ذره پرور است
فردا که هر کسى به شفیعى برد پناه چشم تمام خلق به موسى بن جعفر است
«خسرو» چه غم ز کثرت عصیان ترا بود او شافع گناه تو در روز محشر است

شاعر:محمّد خسرو نژاد

برداشت :
این سان که چشم اهل دل از خون دل تر است بهر عزاى حضرت موسى ابن جعفر است
خاک زمین شهر مدینه ز داغ او چون آسمان سینه ما لاله پرور است
از یاد زهر و سینه سوزان آن امام چشم موالیان حزینش ز خون تر است
شاعر:محمّد خسرو نژاد

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

باغ بهشت

به دیوار و در این بیت توحید بود این بارگاه خلد آذین  مزار حضرت معصومه اینجاست چو اینجا شد چراغ عشق روشن  بُوَد این درگه از ابواب

مطالعه فیش منبر

نگین قم

شهرها انگشترند و «قم» ، نگین تربت قم، قبله عشق و وفاست  مرقد معصومه «ع» چشم شهر ما دخترى از اهل بیت آفتاب  در حریمش مرغ دل

مطالعه فیش منبر