موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
یا حسین ای که شهید از ستم قوم دغائی 

وی که هم خون خدا هم پسر خون خدائی 

هم تو پرورده دوش علی و دامن زهرا 

هم تو زینت ده آغوش رسول دوسرائی 

سجده بر خاک سرکوی تو آرند خلایق 

جان فدای تو که هم قبله و هم قبله نمائی 

بخدا هم تو خلیلی بخدا هم تو ذبیحی 

بخدا هم توحرم هم تو صفا هم تو منائی 

کعبه از کرب و بلا کسب شرف میکند الحق 

تا تو آسوده بدار الشرف کرب و بلائی 

چه عجب دیده گر از اکبر و عباس بپوشی 

که بقربان شدن کودک شش ماهه رضائی 

با لب تشنه بریدند سر از جسم شریفت 

با وجودیکه توهم خضری و هم آب بقائی 

سوخت داغت جگر آدمی و جن و ملک را 

مایه درد غم خلق زمین اهل سمائی 

ما بیاد تو نباشیم چگونه که ز شفقت 

زیر خنجر دم آخر تو بفکر غم مائی 

روز و شب ناله و آه تو بلند است صغیرا 

مرحبا بلبل خوش نغمه بستا عراقی

شاعر:صغیر اصفهانی

برداشت :
یا حسین ای که شهید از ستم قوم دغائی 

وی که هم خون خدا هم پسر خون خدائی 
شاعر:صغیر اصفهانی

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.