موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک

علی آن شیر خدا شاه عرب داشته با الفتی این دل شب

شب ز اسرار علی آگاه است دل شب محرم سرّالله است

شب علی دید به نزدیکی دید گرچه او نیز به تاریکی دید

شب شنفته ست مناجات علی جوشش چشمه عشق ازلی

شاه را دیده به نوشینی خواب روی بر سینه دیوار خراب

قلعه بانی که به قصر افلاک سر دهد ناله زندانی خاک

اشکباری که چو شمع بیزار می فشاند زر و می گرید زار

دردمندی که چو لب بگشاید در و دیوار به زنهار آید

کلماتی چو در آویزه ی گوش مسجد کوفه هنوزش مدهوش

فجر تا سینه ی آفاق شکافت چشم بیدار علی خفته نیافت

روزه داری که به مهر اسحار
بشکند نان جوینش افطار

ناشناسی که به تاریکی شب می برد شام یتیمان عرب

پادشاهی که به شب برقع پوش می کشد بار گدایان بر دوش

تا نشد پردگی آن سرّ جلی نشد افشا که علی بود و علی

شاه بازی که به بال و پر راز می کند در ابدیت پرواز

شهسواری که به برق شمشیر در دل شب بشکافد دل شیر

عشق بازی که هم آغوش خطر خفت در خوابگه پیغمبر

آن دم صبح قیامت تاثیر حلقه در شد از او دامن گیر

دست در دامن مولا زد در که علی بگذر و از ما مگذر

شال شه وا شد و دامن به گرو زینبش دست به دامن که مرو

شال می بست و ندایی مبهم که کمربند شهادت محکم

پیشوایی که ز شوق دیدار می کند قاتل خود را بیدار

ماه محراب عبودیّت حق سر به محراب عبادت منشق

می زند پس لب او کاسه ی شیر می کند چشم اشارت به اسیر

چه اسیری که همان قاتل اوست تو خدایی مگر ای دشمن دوست

در جهانی همه شور و همه شر ها علیٌّ بشرٌ کیف بشر

کفن از گریه ی غسّال خجل پیر هن از رخ وصّال خجل

شبروان مست ولای تو علی جان عالم به فدای تو علی

شاعر:شهریار

برداشت :

علی آن شیر خدا شاه عرب داشته با الفتی این دل شب

شاعر:شهریار

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

باغ بهشت

به دیوار و در این بیت توحید بود این بارگاه خلد آذین  مزار حضرت معصومه اینجاست چو اینجا شد چراغ عشق روشن  بُوَد این درگه از ابواب

مطالعه فیش منبر

نگین قم

شهرها انگشترند و «قم» ، نگین تربت قم، قبله عشق و وفاست  مرقد معصومه «ع» چشم شهر ما دخترى از اهل بیت آفتاب  در حریمش مرغ دل

مطالعه فیش منبر