موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک

علی امشب چرا بهر عبادت برنمی خیزد؟

چرا شیر خدا از بهر طاعت برنمی خیزد؟

خداجویی که از یاد خدا یکدم نشد غافل

چه رو داده که از بهر عبادت برنمی خیزد

از آن ضربت که بر فرق علی زد زاده ملجم

یقین دارم که از جا، تا قیامت برنمی خیزد

به محراب دعا در خون شناور گشته شیر حق

دگر بهر دعا آن ابر رحمت برنمی خیزد

ز کینه ابن ملجم آتشی افروخت در عالم

که زین آتش به جز دود ندامت برنمی خیزد

طبیب آن زخم سر را دید و گفتا با غم و حسرت

علی دیگر از این بستر سلامت برنمی خیزد

نهد سر هر کسی بر آستان مرتضی (خسرو)

از این درگاه تا روز قیامت برنمی خیزد

شاعر:سید محمد خسرونژاد

برداشت :

علی امشب چرا بهر عبادت برنمی خیزد؟

شاعر:سید محمد خسرونژاد

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

نگین قم

شهرها انگشترند و «قم» ، نگین تربت قم، قبله عشق و وفاست  مرقد معصومه «ع» چشم شهر ما دخترى از اهل بیت آفتاب  در حریمش مرغ دل

مطالعه فیش منبر