موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک

برکوفه وخاک علی،اى باد صبح، ار بگذرى
آنجا به حق دوستى کز دوستان یادآورى

خوش تحفه اى زآن آب وگل، بوسیده، بردارى به دل
تازان هواى معتدل پیش هواداران برى

با او بگویی: کای، ولی، وى سراحسان و یلى
زان کیمیاى مقبلى درده، که جان می پرورى

اى قبله روح وجسد، وى بیشه دین را اسد
ذات تو خالى ازحسد، نفس تو از تهمت برى

کافى کف کوفى وطن، صافى دل صوفى بدن
هم بوالوفا،هم بوالحسن،هم مرتضی،هم حیدرى

هستى نبى را ابن عم،از روى معنى لحم ودم(۱)
زان گونه بودىلاجرم، زین گونه دارى سرورى

از جام علمت با طرب، جوشیده مغزان عرب
دربسته صد معدى(۲) کرب(۳)، پیشت میان چاکرى

کفر از کفت شد کاسته، دین ازتو شد آراسته
از زیر دستت خاسته، صد چون جنید و چون سرى

بوذر وکیل خرج تو، سلمان رسیل(۴) دَرج(۵) تو
گردون چه داند ارج تو؟ تو آفتاب خاورى

بر پایه علم تو کس، زین ها ندارد دسترس
مهدى تو خواهى بود و بس، گرمهد این پیغمبرى

هم کوه حلمش را کمر، هم چرخ خلقش را قمر
هم شاخ شرعش را ثمر،هم شهر علمش را درى

علم از تو گشت اندوخته، شرع از تو گشت افروخته
از ذوالفقارت سوخته،آیین کفر و کافرى

یاسین زنامت آیتی، طاها زعلمت رایتى
کشف تو از مه غایتی، برداشت مهر دخترى

شمعى و ماهت هم نفس، پیشى نگیرد بر تو کس
هرچند شمع از پیش و پس، فارغ بود، چون بنگرى

رمحت(۶) شهاب و مه سپر، خوانت بهشت و کاسه خور
پاى ترا کرده به سر، گردون گردان، منبرى

هم میرنحل(۷) وهم نِحَل(۸)،اى خسرو گردون محل
کاخ تو ایوان زحل، هم تخت کاخ مشترى

هم تیغ داری،هم عَلـَم،هم علم داری، هم حکم
هم زهد دارى هم کرم، دیگرچه باشد مهتری؟

از مهر درهر منزلی، مهرى نهادى بر دلى
همچون سلیمان ولی، دیوت نبرد انگشترى

خط ترا نقاش چین، مالیده بر چشم و جبین
کلک تو از روى زمین، گم کرده نقش آزرى

راى تو دشمن مال را، رویت مبارک فال را
نهج تو اهل حال را، کرد از بلاغت یاورى

۱٫لحم ودم: خون و گوشت ، اشاره ای بر خویشی پیامبر اکرم وحضرت امیر. 
۲٫معدی: ستم دیده .
۳٫کرب: اندوه دم گیر ،غم وغصه .
۴٫رسیل: هم آواز، موافق ، دمساز.
۵٫درج : مقام و رتبه .
۶٫رمح: نیزه .
۷٫نِحـَل: جمع نحله ،عطایا و بخشش ها

شاعر:اوحدى مراغه ای

برداشت :

برکوفه وخاک علی،اى باد صبح، ار بگذرى
آنجا به حق دوستى کز دوستان یادآورى
شاعر:اوحدى مراغه ای

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

باغ بهشت

به دیوار و در این بیت توحید بود این بارگاه خلد آذین  مزار حضرت معصومه اینجاست چو اینجا شد چراغ عشق روشن  بُوَد این درگه از ابواب

مطالعه فیش منبر

نگین قم

شهرها انگشترند و «قم» ، نگین تربت قم، قبله عشق و وفاست  مرقد معصومه «ع» چشم شهر ما دخترى از اهل بیت آفتاب  در حریمش مرغ دل

مطالعه فیش منبر