موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت صبح
دلی دارم پریشان پریشان
دلی آواره و سر در گریبان

خدایا یاریم کن تا دم مرگ

که بر عهدم بمانم با شهیدان

بیا تا مثل شبنم پاک باشیم

و چون گلهای مریم پاک باشیم

بیا مثل بسیجی های عاشق

همه افتاده مثل خاک باشیم

بیا تا همدمی دیرینه باشیم

بیا تا مرهمی بر سینه باشیم

نگیرد کینه‌ای آینه در دل

بیا مثل دل آینه باشیم

دلی دارم هویزه گردد شیدا

شلمچه‌پرور و اروندسیما

شبی با قایق عشق شهیدان

روم تا کوچه های سبز فردا

شاعر:
منبع: مجله آشنا

برداشت :
دلی دارم پریشان پریشان

دلی آواره و سر در گریبان
شاعر:

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

همکاری

همینکه رسول اکرم و اصحاب و یاران از مرکبها فرود آمدند و بارها را بر زمین نهادند، تصمیم جمعیت بر این شد که برای غذا

مطالعه فیش منبر

طلب از خدا

به گذشته پرمشقت خویش می اندیشید، به یادش می افتاد که چه روزهای تلخ و پرمرارتی را پشت سرگذاشته ، روزهایی که حتی قادر نبود

مطالعه فیش منبر