موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت صبح
تو جاده‌های خلوت
وقتی کَمه، محبت
دلا، همش غم داره
مثل غروب غربت
کبوتر قشنگم
ز بام ما بریده
مثل بابا که رفته
هیچ‌کی اونو ندیده
ابرای خیس بارون !
بیا زمین و تَر کن
دلم هوایی شده
باباجونو، خبر کن

شاعر:خواهرپوراصغر
منبع: ماهنامه سبزسرخ

برداشت :
تو جاده‌های خلوت

وقتی کَمه، محبت
شاعر:خواهرپوراصغر

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

راز شب

قرص خورشید از فراز نخل ها لنگ لنگان سوی مغرب می خزید آسمان با رنگ گلگون افق خون شب را در فضا می گسترید کم

مطالعه فیش منبر

ابر رحمت

علی امشب چرا بهر عبادت برنمی خیزد؟ چرا شیر خدا از بهر طاعت برنمی خیزد؟ خداجویی که از یاد خدا یکدم نشد غافل چه رو

مطالعه فیش منبر

وصف علی

برکوفه وخاک علی،اى باد صبح، ار بگذرى آنجا به حق دوستى کز دوستان یادآورى خوش تحفه اى زآن آب وگل، بوسیده، بردارى به دل تازان

مطالعه فیش منبر