موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت صبح
درست مثل پرستو، در اوج پروازی
درست مثل شب عشق، یک جهان رازی
زمین حکایت غمنامه هماره توست
و آسمان خدا وسعت نظاره توست

شاعر:
منبع: ماهنامه سبزسرخ

برداشت :
درست مثل پرستو، در اوج پروازی

درست مثل شب عشق، یک جهان رازی
شاعر:

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.