موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت صبح
رفتی و بار دگر شد، شعرت ترانه‌ی دریا
عزمت صلابت توفان، خشمت نشانه‌ی دریا
تا اوج یاد تو افتاد، چون من قرار ز کف داد
شد چاک پیرهن باد، لرزید شانه‌ی دریا
گل کرد بغض بهاران، وقت غروب که خورشید
افراشت پرچم غربت بالای خانه‌ی دریا
از داغت ای همه خوبی، خیس است دشت نگاهم
آن سان که گونه‌ی ساحل، تازیانه‌ی دریا
آخر چگونه نگرید، شبنم برای گل سرخ
آخر چگونه نگیرد، دین دل بهانه‌ی دریا

شاعر:علی‌رضا قزوه
منبع: مجله شاهد

برداشت :
رفتی و بار دگر شد، شعرت ترانه‌ی دریا

عزمت صلابت توفان، خشمت نشانه‌ی دریا
شاعر:علی‌رضا قزوه

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.