موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت صبح
ماهر العبیدی فرمانده‌‌ی گروهان سوم از گردان اول تیپ ده زرهی عراق، هنگام دریافت مدال شجاعت از سرورش صدام برای این‌که چاپلوسی کرده باشد. خاطره‌ای تعریف کرد که شرحش چنین است:
«هنگام پیشروی به خاک خرمشهر با یک خودروی نظامی که حامل یک خانواده‌ی عربی الاصل بود و قصد داشت فرار کند مواجه شدیم. با قیافه‌ای حق به جانب فریاد زدم: «کجا می‌خواستید بروید؟» آن مرد بیچاره که از شدت ترس لبانش کبود شده بود و رنگ به چهره نداشت با صدای مرتعش گفت:
«از ما چه می‌خواهید؟!» من هم چون از حالت او خوشم نیامد، سرنیزه را به شکم او فرو بردم و آن مردک بزدل برای همیشه نفسش بند آمد و صدام گفت :«آفرین بر تو».

منبع:ماهنامه سبزسرخ   –  صفحه:۴ 

برداشت :
ماهر العبیدی فرمانده‌‌ی گروهان سوم از گردان اول تیپ ده زرهی عراق، هنگام دریافت مدال…

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

طور حضور

این بارگه که خاک درش مُشکِ اذفر است بویش چو بوى خلد برین روح پرور است دارالشّفا و عـقده گشـــا و فـرح فزاست باب امان ز

مطالعه فیش منبر

عرش کبریا

این روضه صفیه حق، خـواهر رضا‌ست  یا خود اگر غلط نکنم ‌عرش‌ کبریاست  معصومه بنت موسى جعـفر که تربتش  بر دیده اعاظم و اعــــلام توتیـــاست

مطالعه فیش منبر

زینب امام رضا

 زینب امام رضا اى در لطف و عنایات رضازینب امّ المصیبات رضا  اى برادر تشنه دیدار تواى بهشت ارزانى زوّار تو  اى دو چشمت اشکبار

مطالعه فیش منبر

معصومه

آیتی از خداست معصومه  لطف بی انتهاست, معصومه  جلوه ای از جمال قرآنی  چهره ای حق نماست, معصومه  عطر باغ محمدی دارد  زاده مصطفی است,

مطالعه فیش منبر