موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت صبح
ماهر العبیدی فرمانده‌‌ی گروهان سوم از گردان اول تیپ ده زرهی عراق، هنگام دریافت مدال شجاعت از سرورش صدام برای این‌که چاپلوسی کرده باشد. خاطره‌ای تعریف کرد که شرحش چنین است:
«هنگام پیشروی به خاک خرمشهر با یک خودروی نظامی که حامل یک خانواده‌ی عربی الاصل بود و قصد داشت فرار کند مواجه شدیم. با قیافه‌ای حق به جانب فریاد زدم: «کجا می‌خواستید بروید؟» آن مرد بیچاره که از شدت ترس لبانش کبود شده بود و رنگ به چهره نداشت با صدای مرتعش گفت:
«از ما چه می‌خواهید؟!» من هم چون از حالت او خوشم نیامد، سرنیزه را به شکم او فرو بردم و آن مردک بزدل برای همیشه نفسش بند آمد و صدام گفت :«آفرین بر تو».

منبع:ماهنامه سبزسرخ   –  صفحه:۴ 

برداشت :
ماهر العبیدی فرمانده‌‌ی گروهان سوم از گردان اول تیپ ده زرهی عراق، هنگام دریافت مدال…

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

نور دیده زهرا

این بارگاه قدس که از عرش برتر است پاکیزه گوهر صدف عصمت بتول  والا تبار خواهر سلطان دین رضا عزّت نگر که حرمت طوف حریم او  جنّات

مطالعه فیش منبر

حریم امن

عروس کشور خورشید شهر ما، اینجاست خسته خوابگه اخترى که هر شب و روز  محیط علم وفقاهت، حریم آل رسول مزار چشم و چراغ دیار قم، که

مطالعه فیش منبر

باب بهشت

اگر درمانده اى در شش در محنت بیا اینجا اگر افتاده اى دور از حریم حضرت جانان  قدم نِه با ادب در آستان دختر موسى بیا و

مطالعه فیش منبر

اسوه عفاف

زهى حرم که بــــود قبّـــه‌اش سـراج امم زهى حرم که بر افلاک بـر زده است علَم  رواق آن به شــرافت نــمودِ بیـت و مقـام زمین

مطالعه فیش منبر