موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
الکافی عن محمّد بن مسلم:سَأَلتُ أبا جَعفَرٍ علیه‏السلامعَنِ الرَّجُلِ یَضرِبُ المَرأَهَ فَتَطرَحُ النُّطفَهَ؟
فَقالَ : عَلَیهِ عِشرونَ دیناراً .
فَقُلتُ : یَضرِبُها فَتَطرَحُ العَلَقَهَ .
فَقالَ : عَلَیهِ أربَعون دیناراً .
قُلتُ : فَیَضرِبُها فَتَطرَحُ المُضغَهَ .
قالَ : عَلَیهِ سِتّونَ دیناراً .
قُلتُ : فَیَضرِبُها فَتَطرَحُهُ وقد صارَ لَهُ عَظمٌ .
فَقالَ : عَلَیهِ الدِّیَهُ کامِلَهً ، وبِهذا قَضى أمیرُ المُؤمِنینَ علیه‏السلام.
قُلتُ : فَما صِفَهُ خِلقَهِ النُّطفَهِ الَّتی تُعرَفُ بِها؟
فَقالَ : النُّطفَهُ تَکونُ بَیضاءَ مِثلَ النُّخامَهِ الغَلیظَهِ ، فَتَمکُثُ فِی الرَّحِمِ إذا صارَت فیهِ أربَعینَ یَوماً ، ثُمَّ تَصیرُ إلى عَلَقَهٍ .
قُلتُ : فَما صِفَهُ خِلقَهِ العَلَقَهِ الَّتی تُعرَفُ بِها؟
فَقالَ : هِیَ عَلَقَهٌ کَعَلَقَهِ الدَّمِ المِحجَمَهِالجامِدَهِ ؛ تَمکُثُ فِی الرَّحِمِ بَعدَ تَحویلِها عَنِ النُّطفَهِ أربَعینَ یَوماً ، ثُمَّ تَصیرُ مُضغَهً .
قُلتُ : فَما صِفَهُ المُضغَهِ وخِلقَتِها الَّتی تُعرَفُ بِها؟
قالَ : هِیَ مُضغَهُ لَحمٍ حَمراءُ فیها عُروقٌ خُضرٌ مشُتَبِکَهٌ ، ثُمَّ تَصیرُ إلى عَظمٍ .
قُلتُ : فَما صِفَهُ خِلقَتِهِ إذا کانَ عَظماً؟
فَقالَ : إذا کانَ عَظماً شُقَّ لَهُ السَّمعُ وَالبَصَرُ ورُتِّبَت جَوارِحُهُ ، فَإِذا کانَ کَذلِکَ فَإِنَّ فیهِ الدِّیَهَ کامِلَهً .
الکافى
– به نقل از محمّد بن مسلم: از امام باقر علیه‏السلام ، در این باره پرسیدم که اگر مرد ، زن را کتک بزند و در نتیجه ، زن ، نطفه را بیندازد ؟

فرمود : «بر او بیست دینار [دیه] است» .

گفتم : [اگر] او را کتک بزند و در نتیجه ، وى عَلَقه را بیندازد ؟

فرمود : «بر او چهل دینار است» .

گفتم : [اگر] او را کتک بزند و وى نیز در نتیجه ، مُضْغه را بیندازد ؟

فرمود : «بر او شصت دینار است» .

گفتم : [اگر] او را کتک بزند و وى در نتیجه ، جنین را که داراى استخوان شده است ، بیندازد ؟

فرمود : «بر او دیه کامل لازم است و امیرمؤمنان نیز به همین ، حکم فرمود» .

گفتم : ویژگى ساختار نطفه که بدان از دیگر چیزها باز شناخته مى‏شود ، چیست؟

فرمود : «نطفه سفید است ، به سان خلطِ غلیظِ سینه . پس زمانى در رَحِم مى‏مانَد تا این زمان به چهل روز برسد . سپس به عَلَقه تبدیل مى‏شود» .

گفتم : ویژگى ساختار عَلَقه که بدان بازشناخته مى‏شود ، چیست؟

فرمود : «لَخته ، خونى است همانند آن خون که در بادکش ابزار حجامت ، لَخته شود . پس از بدل شدن از حالت نطفه ، چهل روز در همین حالت مى‏مانَد و سپس به مُضْغه تبدیل مى‏گردد» .

گفتم : ویژگى مُضْغه که بدان بازشناخته مى‏شود ، چیست؟

فرمود : «پارهْ گوشتى است سرخ‏رنگ ، داراى رگ‏هایى سبز و درهم تنیده شده ، و سپس به استخوان بدل مى‏گردد» .

گفتم : ویژگى ساختار او ، هنگامى که به استخوان بدل شود ، چیست؟

فرمود : «چون استخوان گردد ، گوش و چشم برایش شکافته مى‏شود و اندام‏هایش ترتیب مى‏یابند اگر به چنین حالتى رسیده باشد ، در آن یک دیه کامل است» .

منبع روایت :
فی عوالی اللآلی : «فی المحجمه».الکافی ، جلد ۷ ، صفحه ۳۴۵ ، حدیث ۱۰ ، تهذیب الأحکام ، جلد ۱۰ ، صفحه ۲۸۳ ، حدیث ۱۱۰۳ ، النوادر للأشعری ، صفحه ۱۵۷ ، حدیث ۴۰۴ وفیه إلى «علیه الدیه» ، عوالی اللآلی ، جلد ۳ ، صفحه ۶۵۱ ، حدیث ۱۲۲ ولیس فیه من «قلت : فما صفه خلقه العُلقه…» ، بحار الأنوار ، جلد ۶۰ ، صفحه ۳۵۴ ، حدیث ۳۸
دانش نامه احادیث پزشکی : ۱ / ۶۷۲

برداشت :
الکافى
– به نقل از محمّد بن مسلم: از امام باقر علیه‏السلام ، در این باره پرسیدم که اگر مرد ، زن را کتک بزند و در نتیجه ، زن ، نطفه را بیندازد ؟

فرمود : «بر او بیست دینار [دیه] است» .

گفتم : [اگر] او را کتک بزند و در نتیجه ، وى عَلَقه را بیندازد ؟

فرمود : «بر او چهل دینار است» .

گفتم : [اگر] او را کتک بزند و وى نیز در نتیجه ، مُضْغه را بیندازد ؟

فرمود : «بر او شصت دینار است» .


گفتم : [اگر] او را کتک بزند و وى در نتیجه ، جنین را که داراى استخوان شده است ، بیندازد ؟

فرمود : «بر او دیه کامل لازم است و امیرمؤمنان نیز به همین ، حکم فرمود» .

گفتم : ویژگى ساختار نطفه که بدان از دیگر چیزها باز شناخته مى‏شود ، چیست؟

فرمود : «نطفه سفید است ، به سان خلطِ غلیظِ سینه . پس زمانى در رَحِم مى‏مانَد تا این زمان به چهل روز برسد . سپس به عَلَقه تبدیل مى‏شود» .

گفتم : ویژگى ساختار عَلَقه که بدان بازشناخته مى‏شود ، چیست؟

فرمود : «لَخته ، خونى است همانند آن خون که در بادکش ابزار حجامت ، لَخته شود . پس از بدل شدن از حالت نطفه ، چهل روز در همین حالت مى‏مانَد و سپس به مُضْغه تبدیل مى‏گردد» .

گفتم : ویژگى مُضْغه که بدان بازشناخته مى‏شود ، چیست؟

فرمود : «پارهْ گوشتى است سرخ‏رنگ ، داراى رگ‏هایى سبز و درهم تنیده شده ، و سپس به استخوان بدل مى‏گردد» .

گفتم : ویژگى ساختار او ، هنگامى که به استخوان بدل شود ، چیست؟

فرمود : «چون استخوان گردد ، گوش و چشم برایش شکافته مى‏شود و اندام‏هایش ترتیب مى‏یابند اگر به چنین حالتى رسیده باشد ، در آن یک دیه کامل است» .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.