موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :تَداوَوا فإنَّ اللّه‏َ تعالى لَم یُنزِلْ داءً إلاّ وقد أنزَلَ اللّه‏ُ
لَهُ شِفاءً ، إلاّ السّامَ والهَرَم.
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
خود را مداوا کنید ؛ زیرا خداوند متعال هیچ دردى نداد مگر آن که برایش شفایى نهاد ، بجز مرگ و پیرى (که دوایى ندارد) .

منبع روایت :
کنزالعمّال : ۲۸۰۸۸
منتخب میزان الحکمه : ۲۰۰

برداشت :
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
خود را مداوا کنید ؛ زیرا خداوند متعال هیچ دردى نداد مگر آن که برایش شفایى نهاد ، بجز مرگ و پیرى (که دوایى ندارد) .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.