موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
عنه صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :قالَ اللّه‏ُ عز و جل : مَن مَرِضَ ثلاثا فلَم یَشکُ إلى أحَدٍ مِن
عُوّادِهِ أبدَلتُهُ لَحما خَیرا مِن لَحمِهِ ودَما خَیرا مِن دَمهِ ، فإن عافَیتُهُ عافَیتُهُ ولا ذَنبَ لَهُ ، وإن قَبَضتُهُ قَبَضتُهُ إلى
رَحمَتی.
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
خداوند عز و جل فرمود : هر که سه روز بیمار شود و از آن به هیچ یک از عیادت کنندگانش شکوه نکند ، گوشت و خونى بهتر از آن گوشت و خونى که دارد جایگزینش کنم . پس ، اگراو را عافیت بخشم ، عافیتى بدون گناهش دهم و اگر جانش را بستانم ، او را به جوار رحمت خود برم .

منبع روایت :
الکافی : ۳ / ۱۱۵ / ۱
منتخب میزان الحکمه : ۵۱۰

برداشت :
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
خداوند عز و جل فرمود : هر که سه روز بیمار شود و از آن به هیچ یک از عیادت کنندگانش شکوه نکند ، گوشت و خونى بهتر از آن گوشت و خونى که دارد جایگزینش کنم . پس ، اگراو را عافیت بخشم ، عافیتى بدون گناهش دهم و اگر جانش را بستانم ، او را به جوار رحمت خود برم .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.